-Globaali kysyntä kestävästi tuotetulle tekstiilikuidulle on valtava. Maailmassa tuotetaan vuosittain yli 100 miljoonaa tonnia tekstiilikuituja, joiden pääraaka-aineita ovat öljy- ja maakaasupohjaiset synteettiset kuidut.

Tekstiilikuidun kehitystyö on perustunut von Weymarnin mukaan Suomessa tehtyihin isoihin tutkimusohjelmiin ja perustutkimukseen, joista syntyi osaamista ja monien teollisten hankkeiden käynnistyminen. - Tämähän on mennyt kuin oppikirjoissa, että satsataan tutkimukseen ja kehitykseen, joka tuottaa uusia teknologioita ja tuotteistavia innovaatioita.

Puupohjainen tekstiilikuitu korvaa nykyisiä fossiilipohjaisia tekstiilikuituja

Fossiilipohjaisista tekstiilikuiduista irtoaa käytössä ja pesussa ympäristölle ja ihmisille haitallisia mikromuoveja. Tekstiilejä valmistetaan paljon myös puuvillasta, jonka tuotannossa on merkittäviä keinokasteluun, lannoitukseen ja torjunta-aineiden käyttöön liittyviä ongelmia.

-Teollinen puutekstiilikuitujen valmistus perustuu niin kutsutun liukosellun käyttöön. Tunnetuin valmistusmenetelmä ja tuote on viskoosi. Metsä Groupin Kuura-konsepti perustuu vastaavasti paperisellun hyödyntämiseen, eli liukosellu-välivaihe jää pois. Kun olemme yksi maailman suurimmista paperisellun valmistajista, saamme strategisen edun hyödyntämällä omaa raaka-ainetta jalostusarvon nostoon Suomessa, muistuttaa von Weymarn.  

Kun tekstiilikuidun tuotanto integroidaan biotuotetehtaaseen, sellua ei tarvitse kuivata, mikä säästää energiaa. - Muuten valmistusprosessi käyttää biotuotetehtaan omaa puusta valmistuvaa uusiutuvaa energiaa. Näiden valintojen ansiosta lopputuotteen hiilijalanjälki on erittäin alhainen ja paperisellun valmistuksen integrointi tekstiilikuidun tuotantoon tuo meille globaaliin markkinaan kilpailukykyä, sanoo von Weymarn.

-Käytämme hiilijalanjäljen arvioinnissa ulkopuolisia tutkimuslaitoksia. He soveltavat arviointiin standardoitua elinkaarianalyysiä (engl. LCA), mikä osoittaa, että kehittämme Kuura-konseptimme on näiden tavoitteiden kannalta ylivoimainen verrattuna olemassa oleviin kaupallisiin puupohjaisiin tekstiilikuituihin.

von Weymarnin mukaan Kuura-tekstiilikuitu on paperisellusta valmistettava fossiiliton, biohajoava ja biopohjainen tuote. - Tulevaisuudessa sitä voidaan käyttää tekstiilien valmistuksessa sellaisenaan tai sekoitteena yhdessä muiden kuitujen kanssa. Koetehtaalta Kuura-katkokuitu ohjataan ensin langanvalmistukseen, minkä jälkeen siitä tehdään kangasta. Ensimmäisiä kuluttajatuotteita on jo markkinoilla. Tuotteiden lanseerauksessa teemme yhteistyötä japanilaisen kauppahuoneen Itochun kanssa.

Metsäkeskustelussa fossiilisia korvaavat tuotteet jääneet taka-alalle

Kun Suomessa metsäkeskustelu fokusoituu metsän käyttöön, uusien puupohjaisten tuotteiden substituutiovaikutus markkinoilla on jäänyt von Weymarnin mukaan hieman taka-alalle. -Sen sijaan, että haettaisiin ratkaisuja fossiilisten raaka-aineiden käytön vähentämiseen, niin todetaan, että Pohjois-Euroopassa on paljon metsää, mikä voi toimia nieluna. Tämä luo sen harhan, että fossiilisten raaka-aineiden käyttöä voidaan jatkaa huolettomasti, kun kasvatetaan nieluja.

-Metsien nielu pysyy vahvana vain, jos metsänomistajille on motivaatio hoitaa metsää ja joku haluaa sitä ostaa. Jos teollisuus lakkaisi käyttämästä puuta, niin nielu kasvaisi jonkun aikaa ja alkaisi sitten heiketä puuston kasvun hidastuessa.

Suomen metsäklusteri tulee nähdä von Weymarnin mielestä tulevaisuudessa ekosysteeminä, jossa haetaan kumppanuuksia esimerkiksi tekstiili-, auto- ja kemianteollisuuden kesken. - Nämä kumppanuudet eivät välttämättä ole Suomessa, vaan esimerkiksi tämän tekstiilikuidun kehityshankkeen tärkein yhteistyökumppani on Japanissa. Tämä osoittaa, miten kovassa murrostilassa metsäteollisuus on.

-Uusien innovaatioiden tuotanto ja kuluttajamarkkinoiden saatavuus tulee tapauskohtaisesti arvioida, koska kuljetuskustannukset ovat avainasemassa. Meillä on kaksi kärkihanketta, Kuura-tekstiilikuitu ja uusi kolmiulotteinen Muoto-pakkaustuotteemme. Jälkimmäinen on sukua tutun munakennon kanssa. Kuljettamista varten Kuura-kuitu puristetaan tiiviiksi paaliksi, kun taas Muoto-tuotteet voidaan pinota päällekkäin pakkauskoon minimoimiseksi. Tuotannon sijoittaminen Suomeen edellyttää tiiviisti pakattuja tuotteita, toteaa von Weymarn.

Uusiutuva tekstiilikuitu vastaa tekstiilimarkkinoiden muutokseen

Metsäteollisuus joutuu uusien puupohjaisten tuotteiden myötä tutustumaan aivan uusiin markkinoihin ja niillä valitseviin käytäntöihin. Esimerkiksi tekstiilikuitumarkkinalla on vaatebrändeillä erittäin vahva rooli. - Brändinomistajat tukeutuvat myös meille uuteen tapaan auditoida tuotteiden ekologista ja yhteiskunnallista kestävyyttä.

-Tekstiilikuitujen kysynnän kasvaessa on synteettisten tekstiilikuitujen ja puuvillan rinnalle kehitettävä menetelmiä tuottaa kestävämmin materiaaleja. Kun ekologisten arvojen merkitys kasvaa kuluttajamarkkinoilla, sieltä tulee painetta vaatevalmistajille. Pikamuoti on ollut hyvä liiketoimintamalli ja siitä irtautuminen voi olla tuskallista. Me olemme nyt muutosvaiheessa, jossa tehdään kuten ennenkin, mutta puhutaan uudesta.

von Weymarn uskoo, että EU:n komission lainsäädäntöehdotukset tulevat vauhdittamaan muutosta. - EU:n uuden tekstiilistrategian tavoitteena on nimenomaan lisätä uusiutuvien, kestävien ja kierrätettävien raaka-aineiden ja materiaalien käyttöä tekstiilituotannossa. Nythän tekstiilijätettä syntyy valtavasti, kun markkinoilla on myymättömiä vaatteita, jotka tuhotaan.

Metsä Spring on kaupallisen puupohjaisen tekstiilikuidun kehitystyössä tutkimus- ja kehitystyön viimeisessä vaiheessa. - Meneillään olevan demonstraatiovaiheen jälkeen, mahdollisesti noin vuoden kuluttua, meillä on toivon mukaan edellytykset päättää liiketoiminnan aloittamisesta ja tehdasinvestoinnista Suomeen.

-Lupien hakeminen, tehtaan suunnittelu ja rakentaminen sekä uuden liiketoiminnan pystyttäminen vievät aikaa. Nämä, onnistuneen demonstraation jälkeen tapahtuvat toimet, vievät meidän maailmassamme vähintään kolme vuotta, arvioi von Weymarn.

Tekstiilikuidun isäntäpaikkakunnaksi on von Weymarnin mukaan tarjolla kaksi biotuotetehtaan vaihtoehtoa Äänekoski ja Kemi. - Paperiselluun perustuva Kuura– konseptimme tukeutuu biotuotetehtaan tehokkaaseen energiatuotantoon, jota voidaan hyödyntää tekstiilikuidun valmistuksessa.  

Metsä Spring on Metsä Groupin innovaatioyritys, jonka tavoitteena on kehittää uutta liiketoimintaa puupohjaisiin arvoketjuihin liittyen. Tähän tavoitteeseen kuuluu sekä sijoitukset lupaaviin startup-yrityksiin maailmanlaajuisesti, että omien pilotti- ja demoprojektien edistäminen.

Markku Laukkanen
Kirjoittaja:

Markku Laukkanen

Artikkeli on osa Marjatta ja Eino Kollin rahoittamaa ”Puussa on tulevaisuus” –viestintähanketta, jossa julkaistaan ajankohtaisia suomalaisia ja eurooppalaisia puheenvuoroja kestävästä metsätaloudesta, puurakentamisesta ja puun käytön uusista mahdollisuuksista. Sarjan tavoitteena on esitellä monipuolisesti metsäalan tutkijoiden, päättäjien, yritysten ja yhteisöjen näkemyksiä ajankohtaisista laajasti metsäklusteriin liittyvistä aiheista. Artikkelit ovat vapaasti hyödynnettävissä joko lähdemateriaalina tai julkaistavissa sellaisenaan.

12.12.2022